Bizim uğrumuzda didinenleri, elbette yollarımıza ulaştıracağız (Ankebut 69) hakkında..

Ankebut Suresinin son ayeti şöyledir: “Bizim uğrumuzda cihad edenleri/ didinenleri, elbette yollarımıza ulaştıracağız. Şüphesiz ki Allah, iyi davrananlarla birliktedir.” (Ankebut 69)

Razi, ayet hakkında şöyle der: “Şurada hükmî bir izah da olup şöyledir: “Bizim uğrumuzda cihad edenler…” ifadesi, “delillerimize bakan, buna gayret sarf edenler” manasına; “Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz” cümlesi de, “Biz onlarda, Bizi tanıma bilgisini meydana getiririz ve bunu alabildiğine izahlarla açıklarız” manasına işarettir.”

Öte yandan bu bağlamda şöyle bir incelik de var. Önceki surelerde ve Ankebut Suresi’nde Bedir Savaşı, Mekke’nin fethi gibi ileride olacaklara işaretler vardır. (bknz Ankebut 53, Kasas 85, Şuara 6 vb) Mesela “Uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza ulaştıracağız” ifadesi dahi böyledir. Çünkü bu Mekki sure, o zaman cihad yoktu. Fakat işte bütün bu haberler, net bir “ileride olacağa” işaret gerektiriyor. İşte o da bundan hemen sonraki Rum Suresi’nin başında geçiyor: “Rumlar yenildi. En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlubiyetlerinden sonra galip olacaklar. Bir kaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş (emir) Allah’ındır. O gün müminler de sevinirler.” (Rum 2-4)

Dikkat edilirse bu ayetlerde ileride olacak bir şey açıkça bildiriliyor. Yine; bu “müminlerin sevinmesinin” de Bedir ile olduğu geçiyor rivayetlerde. Yani ona da net işaret var. Ve dikkat çeken, işte bütün bunlar beyyine oluyor. Ve Razi’nin başta verdiğimiz anlamına dönülüyor.

Yine Ankebut Suresi’nde ve önceki bir kaç surede Lut (as)’ın kavminin cezalandırılmasıyla ilgili, “onda size açık bir ayet bıraktık” (bknz Ankebut 35) gibi ifadeler vardır. Fakat bu nedir? Lut gölünün dünyanın en alçak yeri olması olabilir bu. İşte o da Rum 3. ayetteki “yerin en yakınında/aşağısında” ifadesiyle netleşiyor. Çünkü Rumlar, Lut gölü yakınında yenildi. Hasılı işin peşine düşenlere, didinenlere, net işaretler Ankebut 69’dan sonra geliyor. Bunlara ve bu örnekliğe dikkat..